UX Designer

Job Overview

SOFT SQ กำลังมองหา UX Designer เพื่อรองรับลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ตำแหน่ง UX Designer เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง
โดยใช้ความรู้และเข้าใจถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน กลุ่มลูกค้า และภาพรวมของธุรกิจ ดำเนินการควบคุมคุณภาพงานออกแบบ  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่งๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  โดยเน้นไปที่การนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลและ ฟีดแบคอย่างละเอียดกลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการต่อไป  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการ

Responsibility

ตำแหน่ง UX Designer ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นตำแหน่งที่ดำเนินการจัดทำออกแบบการใช้งานของสินค้า  ให้กับลูกค้าและองค์กร  ดังนั้นผู้ที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้ มีความสำคัญในการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  และ การออกแบบควรคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของผู้ใช้งานให้สั้นลง และลดความกังวลหรือข้อสงสัยต่างๆ  โดยต้องสอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้าในรูปแบบ “สะดวกรวดเร็ว”

ผลงานที่ออกแบบควรเกิดจากการสังเกต ติดตามผล และการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นอย่างละเอียด ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ  เพื่อวิเคราะห์ว่าควรมีฟั่งชัน หรือ ฟีเจอร์อะไรที่สำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงใจและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วอย่างตรงจุด

สามารถสื่อสาร  มุมมองประสบการณ์ของผู้ใช้งานสินค้าให้กับทีม  เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการพัฒนาสินค้าได้อย่างเหมาะสม ใช้งานง่ายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  รวมถึงทีมได้มีทักษะการเข้าใจถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานมากขึ้น

Qualification

ในบริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง หน้าที่ของ UX Designer จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่อยู่เสมอ โดยรายการเหล่านี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมด

 • สามารถสื่อสารทำความเข้าใจ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  วิเคราะห์ประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าได้ดี  โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น Story Board หรือ Site Map เป็นต้น
 • วางแผนงาน และบริหารจัดการเวลาในการออกแบบ เว็บไซต์ , โมบายแอพ หรือ สินค้าอื่นๆร่วมกับทีม
 • ออกแบบ เว็บไซต์ , โมบายแอพ หรือ สินค้าอื่นๆ โดยสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานและเป้าหมายของสินค้านั้นๆ
 • การนำผลงานไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ให้ทดลองให้สินค้าด้วยตัวเอง  แล้วเก็บข้อมูลที่มีการใช้งานนำมาพิจารณา วิเคราะห์ว่ามีข้อติดตัดในส่วนไหนบ้าง  โดยอาจจะต้องสร้าง
  ตัวงานให้ทดลอง 2 แบบ ( A/B Testing )  เพื่อสังเกตว่าแบบไหนได้รับการตอบสนองที่ดีกว่ากัน
 • สื่อสารกับทีมเมื่อได้ข้อสรุปว่าลูกค้า หรือ ตัวแทนลูกค้าเลือกชิ้นงานไหน โดยต้องอธิบายให้ทีมเข้าใจถึงหลักการใช้งานของ Prototype ดังกล่าว เพื่อให้ทีมสามารถนำไป Implement งานต่อได้
 • เมื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าใช้งานจริง จะต้องติดตามและเก็บฟีดแบค กลับมาปรับปรุงในครั้งต่อไป

Benefits

 • Yearly salary adjustment
 • Bonus from profit
 • Group health and accident insurance (OPD, IPD)
 • Domestic and International Company Trips
 • Annual Leave starting 8-14 days per year
 • Able to buy travel product at cost
 • Training and Development Programs
 • Notebook and necessary work related equipment
 • Exercise Activities (table tennis in the office, badminton court for 3 hours per week)
 • Snacks and drinks

สมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

*โปรดศึกษานโยบายส่วนบุคคลของเรา ข้อตกลงและเงื่อนไข

เราขอขอบคุณที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ SOFTSQ

โปรดรอการติดต่อกลับจากเรา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมถึงประสบการณ์
และความคาดหวังของท่านต่อตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ