* UX Designer

Job Overview SOFT SQ กำลังมองหา UX Designer เพื่อรองรับลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตำแหน่ง UX Designer เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง โดยใช้ความรู้และเข้าใจถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน กลุ่มลูกค้า และภาพรวมของธุรกิจ ดำเนินการควบคุมคุณภาพงานออกแบบ  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่งๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  โดยเน้นไปที่การนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลและ ฟีดแบคอย่างละเอียดกลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการต่อไป  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการ   บุคคลที่จะประสบความสำเร็จใน ตำแหน่ง UX Designer ตำแหน่ง UX Designer ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นตำแหน่งที่ดำเนินการจัดทำออกแบบการใช้งานของสินค้า  ให้กับลูกค้าและองค์กร  ดังนั้นผู้ที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้ มีความสำคัญในการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  และ การออกแบบควรคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของผู้ใช้งานให้สั้นลง และลดความกังวลหรือข้อสงสัยต่างๆ  โดยต้องสอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้าในรูปแบบ “สะดวกรวดเร็ว” ผลงานที่ออกแบบควรเกิดจากการสังเกต ติดตามผล และการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นอย่างละเอียด ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ  เพื่อวิเคราะห์ว่าควรมีฟั่งชัน หรือ ฟีเจอร์อะไรที่สำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงใจและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วอย่างตรงจุด สามารถสื่อสาร  มุมมองประสบการณ์ของผู้ใช้งานสินค้าให้กับทีม  เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการพัฒนาสินค้าได้อย่างเหมาะสม ใช้งานง่ายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  รวมถึงทีมได้มีทักษะการเข้าใจถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งานมากขึ้น […]

* Front End Developer (Laravel)

Job Overview SOFT SQ กำลังมองหา Front-end Developer เพื่อรองรับลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตำแหน่ง Front-end Developer เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ตลอดจนพัฒนา Web/Mobile application และ Framework ทั้งด้าน front-end เพื่อต่อเชื่อม (Webservice/API) จะทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนา Web/Mobile application และ Framework ให้ทีมสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง Front-end Developer: รับฟัง (Brief) คิด วิเคราะห์ และตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ถึงความต้องการของลูกค้า (Pain Point , Gain Point , Expectation ) นำเสนอทางเลือกในการพัฒนา Solution พร้อมทั้งอธิบายคุณค่า ข้อดี ข้อเสีย ข้อที่ควรระวัง […]

Account Executive

Job Overview TOURPRO X is seeking Account Executives for its rapidly growing customer base and evolving team. The Account Executive will serve as the primary relationship owner of new and existing customers at all levels of a travel organization (land operators, wholesales and retail) including owner, managers, and team staff. What are the responsibility of […]

DevOps

Responsible for: Configuration management, monitoring and automation. Your goal is to keep the site stable and performance and make the Developers lives easy Understand the benefits of Agile and also that DevOps requires talking to and working together with Devs. Previously you might have been a system admin, a software engineer, both or something else. […]

Quality Assurance

Job Overview As the Quality Assurance, you are trusted with the quality of the product, ensuring that it is fit for purpose and meet both the external and internal requirements (for the client, user and company) before reaching the user. By developing and executing exploratory tests as well as automated tests in order to ensure […]

Digital Marketing

Job Overview SOFT SQ กำลังมองหา Digital Marketing เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน Digital Marketing ถือว่าเป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากในองค์กร เพราะเป็นตำแหน่งที่วางแผนและดำเนินการให้เกิดจุดเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเป้าหมาย กับสินค้าและบริการขององค์กร Digital Marketing มีหน้าที่ในการริเริ่ม พัฒนาแผนงาน และวางกลยุทธทางด้านการตลาด ผ่านช่องทางต่างๆบนสื่อ Digital ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิด Brand Awareness ผ่านช่องทางต่างๆ บนสื่อออนไลน์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ บริหารงบประมาณ การซื้อสื่อโฆษณาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ค้นหาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา Content และ เลือกช่องทางในการสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม   หน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง Digital Marketing ศึกษาและติดตาม กิจกรรม แคมเปญ ของคู่แข่งทางการตลาด บนตลาดออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์ สรุปพฤติกรรมคนเข้าเว็บไซต์ บนเว็บไซต์และ สื่อ Digital พร้อมทั้งจัดทำเป็นรูปแบบรายงาน […]

Product Owner

Job Overview As the name suggest, the ‘Product Owner’, is in charge of the success or failure of the product, whether it’s the challenge when things do not go as plan or the pride of when the Product enable the client to achieve Success and winning the respect of the development team. A key role […]

Back End Developer

Do you have a passion for ‘creating value’ for people through building scalable and extensible web applications? Do you love data? Do you want to contribute to a platform impacting ten thousands of lives? SOFTSQ development team is hiring a Back End Developer to participate in the development of a project that will redefine how […]

Front End Developer

Responsibilities: Work with sales and development teams to create the maximum long term value for our customers Implement and maintain frontend applications to ensure stability, security and scalability Conducting thorough functionality testing throughout frontend and integration with backend Working under Agile development methodology and continuous integration Participating in product design and development based on MVVM framework […]

WOW’s implementer

Job Overview As the digital graphic designer your are mainly responsible for the creation of digital media, such as websites, mobile apps, social media and the associated media required (images, banners and displays ads, as well as corporate communications and corporate identity, i.e. giving organisations a visual ‘brand’) You will be responsible for multiple projects […]

Accounting

Responsibility Overseeing all finance and accounting functions including the timely preparation and submission of financial management reports and other monthly reports to head quarter. Overseeing month and year end processes, accounts payable/receivable, cash receipts, general ledger, payroll, utilities, treasury, budgeting, cash forecasting, revenue and expenditure variance analysis, capital assets reconciliations, trust account statement reconciliations, check […]

* Sales Executive

What are the responsibility of the Sales Executive The Sales Executive will have the following responsibilities. As with any high-growth technology company, new responsibilities will be added, and this list should not be viewed as comprehensive. Creating Sales Growth Plans for the purpose of identifying and supporting new sales pursuits. Individually prospecting for new customer […]