ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงานและผู้สมัครงาน

      บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาจ้าง รวมถึงผู้สมัครงาน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในระหว่างที่ท่านมีสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทและภายหลังจากที่ท่านพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลฯ”) 

1. เราคือใคร

      ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคุลที่เก็บรวบรวมโดย บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด ในกรณีที่ท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อ 

      สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 589/98 อาคารทาวเวอร์ 1 ถ.เทพรัตน์  บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพฯ 10260
      ช่องทางการติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล  02-105-6262 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

      ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
      ข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามที่ระบุในข้อ 3 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

      บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
      3.1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ หรือหมายเลขอื่นที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตน ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ ศาสนา 
      3.2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ในกรณีมรณกรรม 
      3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือทำงาน เช่น วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา 
      3.4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีและหมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลผลตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ 
      3.5. ข้อมูลสุขภาพ และการตรวจสอบประวัติ เช่น ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติข้อมูลเครดิต ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน 
      3.6. ข้อมูลเพื่อให้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน 
      3.7. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ อีเมล เอกสาร งาน ผลิตภัณฑ์ การติดต่อสื่อสาร ที่สร้างขึ้น จัดเก็บ และ/หรือ ส่ง โดยใช้เครือข่ายแอปพลิเคชัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์สื่อสารของบริษัท 
      3.8. ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เช่น วันที่จ้างแรงงาน วันที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประวัติการทำงานกับบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลบันทึกการขาดงาน การลาพักร้อน การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน 
      3.9. ข้อมูลในการวิเคราะห์การใช้บริการเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน รวมถึงข้อมูลที่บันทึกในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด) ระบบคีย์การ์ดของพนักงาน 
      3.10. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงาน การทำข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆ การให้สิทธิสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย คำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล 
      3.11.  ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน -ข้อมูลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
      3.12.   ข้อมูลอื่นๆในหว่างทำงานและกิจกรรมของบริษัท เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้ 
      4.1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนดังนี้ 
          4.1.1. ระหว่างการสมัครและสัมภาษณ์งาน เช่น แบบฟอร์มคำขอสมัครงาน (Application Form) และ/หรือ แบบฟอร์มอื่นใด ที่ท่านกรอก รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง อีเมลล์ และโทรศัพท์ 
          4.1.2. ขั้นตอนการสมัครหรือยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนพนักงาน การลงทะเบียนเพื่อสมัครและ/หรือขอรับสวัสดิการและผลประโยชน์ 
          4.1.3. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและท่าน 
          4.1.4. จากการใช้เครือข่ายแอปพลิเคชัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์สื่อสารของบริษัท 
          4.1.5. จากข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของพนักงานผ่าน Browser’s cookies 
      4.2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามซึ่งมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงตัวแทนและผู้รับจ้างที่บริษัทใช้สำหรับจัดหาผู้สมัครเข้ามาเป็นพนักงานและดำเนินการตามสัญญาจ้างแรงงานแก่ท่าน เช่น ข้อมูลการโยกย้ายตำแหน่ง การปรับเงินเดือน การฝึกอบรม การประเมินผลงานต่างๆ 
      4.3. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ สำหรับการติดตามและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สถานที่อุปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และสินทรัพย์ และทรัพยากรที่คล้ายกันของบริษัท ซึ่งการเก็บรวบรวมดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน การติดตามและตรวจสอบนี้อาจรวมถึงการใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในบริเวณสถานที่ของบริษัท 

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
      5.1. เพื่อบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานของพนักงาน 
          5.1.1. เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณสมบัติการจ้างแรงงานของท่านเพื่อรองรับว่าบริษัทมีบุคคลากรที่มีคุณวุฒิและความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงในด้านต่าง ๆ 
          5.1.2. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          5.1.3. เพื่อบริหารคำนวณอัตราค่าตอบแทน เงินเดือน ผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการจากการจ้างแรงงาน การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
          5.1.4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและการปฏิบัติงาน การปรับตำแหน่งและเงินเดือน การให้เงินพิเศษ โบนัส 
          5.1.5. เพื่อกำหนดหลักสูตรหรือจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
          5.1.6. เพื่อดำเนินงานทั่วไปอื่น ๆ และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยากรมนุษย์ 
          5.1.7. เพื่อบริหารจัดการเรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของพนักงาน (เช่น เงินชดเชย การใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการประกันด้านต่าง ๆ เป็นต้น) 
          5.1.8. เพื่อประเมินคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานหรือหน้าที่เฉพาะ 
          5.1.9. เพื่อรวบรวมหลักฐานเพื่อกำหนดบทลงโทษทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้าง 
          5.1.10. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่าง ๆ 
          5.1.11. เพื่อรวบรวมจัดทำสารบบรายชื่อและที่อยู่ 
      5.2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท 
          5.2.1. เพื่อการติดต่อสื่อสารกับพนักงาน 
          5.2.2. เพื่อการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และข้อเสนอต่าง ๆ 
          5.2.3. เพื่อจัดกิจกรรม สำรวจความเห็น ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
          5.2.4. เพื่อติดต่อบริหารจัดการข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง 
          5.2.5. เพื่อปรับปรุงการบริหารการเงินและทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 
      5.3. เพื่อความปลอดภัยและปกป้องบริษัท พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          5.3.1. เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล 
          5.3.2. เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ทรัพย์สิน สินทรัพย์ ข้อมูล เครือข่ายการให้บริการของบริษัท รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และบริษัท เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เพื่อการเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ของบริษัท ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความจำเป็นจะต้องมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสูง 
          5.3.3. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของบริษัท รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อติดตามกิจกรรมที่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อท่าน ผู้อื่น และบริษัท 
          5.3.4. เพื่อตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการประพฤติมิชอบ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมต้องห้ามที่อาจเกิดขึ้น และการฉ้อโกง รวมทั้งเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      5.4. เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานปฎิบัติขององค์การต่างๆ ที่บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
          5.4.1. เพื่อประโยชน์สาธาณะที่สำคัญ เช่น การจัดสิทธิสวัสดิการตามความเหมาะสม 
          5.4.2. เพื่อการขอข้อมูลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
      5.5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
          5.5.1. เพื่อยกเลิกสัญญาและเก็บประวัติการพ้นสภาพ รวมถึงหลักประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 
          5.5.2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น 
          5.5.3. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของเรา เครือกิจการ เครือธุรกิจ หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรม รวมถึงนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัท และ/หรือท่านเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อโกง 

      บริษัทอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล หน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มิได้มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (Appropriate safeguards) 

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทมีการเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 
      7.1. ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft copy) โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ 
      7.2. ระยะเวลาจัดเก็บ: บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา 
      7.3. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายในระยะเวลาอันควร 

8. การใช้คุกกี้

บริษัทมีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายการใช้คุกกี้

9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น

      9.1 บริษัทมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ 
          9.1.1 บริษัทในกลุ่ม 
          9.1.2 บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น บริษัทประกัน ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ค้าธุรกิจ 
      9.2 เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่าน อย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 
      9.3 เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 

10. ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่านได้ 

      ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านอาจได้รับสิทธิประโยชน์ลดลง 

11. ประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของบริษัท 

12. สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน

      ในระหว่างที่ท่านมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัท และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้มีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีหน้าที่จะต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งหากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลทำให้ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือการจ่ายเงินเดือน ค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือผลประโยชน์ต่างๆ
      12.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

  • ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน 
  • ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymization)
  • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

13. ภาษา

      การแปลประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของท่านเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใด ๆ ที่จะถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย 

14. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

      บริษัทจะทำการพิจารณา ตรวจสอบ และทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฎิบัติถูกต้องและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์หรือช่องทางใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ดังนี้ 
 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท ซอฟต์ เอสคิว จำกัด 
 
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 589/98 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 18 Soi Bang Na-Trat 23, Bang Na, Bangkok 10260 
email: hr@softsq.com 
โทร:02 105 6262